Публікаційна етика

Публікаційна етика

Журнал «Юридична наука» приймає рішення про публікацію матеріалів, ґрунтуючись на етичних принципах публікації наукових матеріалів та рекомендаціях Комітету з етики публікацій (The Committee on Publication Ethics (COPE), рекомендаціях видавництва «Elsevier» та керуючись приписами Цивільного кодексу України і Закону України «Про авторське право і суміжні права».

Етика видання наукових публікацій

Редакція має на меті забезпечувати потреби читачів та авторів у сфері наукових досліджень.
Діяльність редакції ґрунтується на принципах поваги до авторських прав та права інтелектуальної власності, професіоналізму та неупередженості.
Редакція постійно працює над підвищенням рівня Журналу, забезпечення якості матеріалів, що публікуються у ньому, удосконалює процеси рецензування та редагування матеріалів.
До основних принципів публікації наукових матеріалів Редакцією відносяться такі:
-   оригінальність, що передбачає, що робота ніде раніше не публікувалася, незалежно від мови викладу, ані повністю, ані частково, і не перебуває на розгляді в інших редакціях;
-   обґрунтованість, що передбачає підготовку статей відповідно до вимог законодавства України та наукової етики з урахуванням усіх існуючих підходів до вирішення проблеми, навіть якщо вони не узгоджуються з позицією автора, а також повну колективну відповідальність  авторів за зміст підготовлених ними публікацій;
-   чесність, тобто підготовка статей має здійснюватися з використанням перевірених даних, без їх фальсифікації, перекручування та маніпулювання;
-   однозначність, що передбачає наявність достатньої інформації для повторення та перевірки проведених експериментів та практичних досліджень;
-   зваженість та системність, що означає, що результати нового дослідження повинні представлятися у контексті попередніх досліджень за відповідною тематикою;
-   прозорість, що передбачає обов’язок автора повідомити про усі джерела фінансування досліджень та надання іншої допомоги (зокрема технічної та організаційної).    
Редакція має право відмовити у прийнятті до друку матеріалу, якщо має явно низьку якість, не відповідає тематиці Журналу, носить образливий характер, пропагує аморальну поведінку, насилля або з інших підстав визнаний неприйнятним для друку в Журналі.  Рішення про відмову в публікації приймається колективно, неупереджено та об’єктивно.
Редакція відкрита для співпраці та діалогу з усіма авторами та читачами, у тому числі рецензентами, з питань публікації матеріалів (у тому числі щодо внесення змін та виправлень до опублікованих матеріалів, публікації спростувань та/або вибачень).
Реакція гарантує добросовісний та неупереджений розгляд усіх наданих до друку публікацій, незалежно від національності, релігійних переконань, службового становища, комерційних інтересів та будь-яких інших чинників, що не мають відношення до змісту матеріалів. Рішення про публікацію того чи іншого матеріалу приймається виключно ґрунтуючись на його науковій цінності, відповідності тематиці Журналу та вимогам, що висуваються для публікацій такого виду і відповідно до вказаних вище принципів.

Етика авторства наукових публікацій

Матеріали, що подаються до редакції, мають бути оформлені відповідно до встановлених вимог.
При підготовці матеріалів автори зобов’язані неухильно дотримуватися законодавства України про захист прав інтелектуальної власності, а також принципів наукової етики. Будь-яка критика роботи іншого дослідника має висловлюватися коректно і обґрунтовано; така критика у жодному випадку не може носити особистісний характер.   
До друку приймаються виключно оригінальні праці, що не публікувалися раніше. Автори гарантують, що матеріали, передані до Редакції, раніше не публікували та не перебувають на розгляді в інших виданнях.
Автор, що надає рукопис, гарантує, що до переліку авторів включені лише ті та усі ті особи, що внесли істотний внесок у його створення. Автор, що надає рукопис, гарантує, що усі співавтори погодили кінцевий варіант рукопису та передачу його до друку Редакції.
Автори несуть відповідальність за точність та повноту посилань, у тому числі посилань на власні попередні праці. Посилання оформляються відповідно до встановлених вимог.
Плагіат у будь-якій формі неприпустимий.
Автори повинні сприяти Редакції у підготовці матеріалів до друку, зокрема, невідкладно повідомляти Редакцію про усі самостійно виявлені помилки та неточності, усувати виявлені Редакцією недоліки в оформленні статті, помилки та неточності, надавати запитувані Редакцією пояснення та підтвердження. 

Автори повинні попереджати Редакцію про існування будь-якого реального чи потенційного конфлікту інтересів, що може вплинути на оцінку та/або інтерпретацію рукопису. Автори повинні розкривати джерела фінансової (державні програми,  гранти, конкурсні проекти тощо) та іншої підтримки рукопису, якщо такі мають місце.
 

Етика рецензування наукових публікацій

Редакція гарантує проведення конфіденційного, чесного, неупередженого, обґрунтованого та  об’єктивного рецензування матеріалів.
Рецензування здійснюється висококваліфікованими спеціалістами, що мають науковий ступінь не нижче кандидата наук,  достатній досвід роботи у сфері права та публікації за відповідним напрямком.
Редакція вимагає в авторів, що не є докторами наук, надання виписки з протоколу засідання кафедри наукової установи з рекомендацією статті до друку, або схвальної рецензії доктора наук.
Журнал проводить обов’язкове подвійне сліпе рецензування всіх матеріалів, що надійшли, за якого рецензент не знає імені автора, матеріали якого він рецензує, а автор не знає імені рецензента. Однак, у разі виникнення у рецензента зауважень до змісту роботи, сумнівів у достовірності або точності окремих даних, Редакція надасть можливість автору надати пояснення або уточнення. Усі зауваження, що надаються рецензентом, повинні бути об’єктивні, обґрунтовані, коректні та не можуть стосуватися особистості автора.
Рецензент, який має сумніви у своїй здатності забезпечити якісне, неупереджене, безстороннє та об’єктивне рецензування, не повинен брати участі в опрацюванні матеріалів та зобов’язаний невідкладно повернути їх Редакції.

Автор має право просити, щоб окремі рецензенти не брали участь у рецензуванні його матеріалів, якщо він має обґрунтовані підстави вважати, що внаслідок конфлікту інтересів чи з інших причин така рецензія може носити упереджений характер.
 

Етика редагування наукових публікацій

Інформаційні матеріали для авторів з питань друку публікацій у Журналі, зокрема вимоги до оформлення статей, порядок їх надіслання до Редакції та ін., розміщуються на сторінці Журналу у відповідній рубриці.
Питання про прийняття матеріалів до друку вирішується на основі перевірки рукопису на предмет відповідності вимогам до оформлення матеріалів та результатів рецензування.
Редакція гарантує конфіденційність, тобто зобов’язується не розкривати інформацію щодо наданого рукопису нікому, крім відповідних авторів, рецензентів, інших редакційних консультантів та у разі потреби видавця.
Редакція гарантує, що матеріали, не прийняті до друку, не будуть використані в особистих інтересах членів Редакційної колегії без письмової згоди автора.

Редакція зобов’язується оперативно розглядати будь-які претензійні матеріали з приводу опублікованих статей та вживати усіх адекватних заходів для врегулювання конфліктів. У випадку доведеності претензій з приводу конкретних публікацій Редакція має право припинити подальшу співпрацю з автором, опублікувати спростування чи вибачення, вжити інших адекватних заходів для припинення та попередження неетичної поведінки автора  в рамках чинного законодавства.
 

Інші питання публікаційної етики

Публікація матеріалів здійснюється у порядку черговості їх отримання.
Автори не отримують винагороду (гонорар) від Редакції за публікацію матеріалів у Журналі.
Автори мають право на отримання одного безкоштовного примірника Журналу за кожною опублікованої статтею. Якщо стаття має більш ніж одного автора, другий та наступні примірники Журналу надаються з відшкодуванням їх вартості.


Flag Counter